ให้บริการในด้านการจัดอบรมและสัมมนา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน ทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HROD | งาน อบรม สัมมนา ทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างาน บัญชี เก็บชั่วโมง ความปลอดภัย-ลักษณะหัวหน้างานที่ดี-หลักสูตรผู้นำที่ดี หัวหน้างานยุคใหม่ ผู้นำยุคใหม่-วิทยากรหลักสูตรหัวหน้างานที่ดี ผู้นำองค์กรที่ดี-บทบาทหน้าที่หัวหน้าง
dot
ให้บริการงานฝึกอบรมและสัมมนา ในด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัย

dot
dot
สมาชิกอบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
บริการอบรมทักษะหัวหน้างาน-อบรมบทบาทหน้าที่หัวหน้างานชลบุรี-อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่-วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ภาวะผู้นำกับหัวหน้างาน คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี หัวห
ตารางอบรม-อบรมชลบุรี-ชลบุรีอบรมหัวหน้างาน-แผนฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2017-2560-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน -หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-บทบาทหน้าที่หัวหน้างานระยอง-ปลวกแดง-ชลบุรี-อมตะนคร-อมตะซิตี้-นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี-HR for non-HR
อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-สัมมนาชลบุรี-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
ภาพอบรม-ภาพชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
วีดีโออบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
facebookอบรม-อบรมฟรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี
google ค้นหาชลบุรี อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน
bulletหน้าแรก
bulletบทความสาระน่ารู้
bulletเอกสารใบสมัคร


เพิ่มเพื่อน


หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ HROD

 1900027 - เทคนิคการจัดทำแผนฉุกเฉิน สำหรับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Emergency Planning Techniques for Human Resource Management)
1900026 - หลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้ประกอบกิจการ (Good Geverance Entrepreneur)
1900025 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์(Strategic planning)
1900024 - เทคนิคการสร้าง "Passion" เพื่อความสำเร็จในการทำงาน("Passion" for success in work)
1900023 - พัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก( Development work by positive thinking)
1900022 - กลยุทธ์การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม( Strategy Learning organization Management. (Participate))
1900021 - ปรับ Mindset ปลุก Passion เคล็ดลับการสร้างความสำเร็จในการทำงาน(Adjust Mindest and Weak Passion Tips for creating success)
1900020 - Positive Thinking & 7Q. เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Thinking & 7Q for success in work)
1900019 - การวางแผนและการบริหารเวลา (เพิ่มประสิทธิผลของงาน)(Plan and Time Management)
1900018 - การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy workplace)
1900017 - เทคนิคการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน(Work life Balance)
1900016 - การทำงานอย่างชาญฉลาด (SMART WORKING)
1900015 - การสร้างนวัตกรรมการทำงาน(Innovation for work)
1900014 - นักทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก (PROACTIVE for HR)
1900013 - บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์กับ Business Partner (HR Business Partner (HRBP))
1900012 - บทบาทและหน้าที่ของ HR ในการสร้างผู้นำให้กับองค์การ(HR roles and functions in creating leadership for the organization)
1900011 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงบวก "POT" (Human Resource Management with Positive "POT")(perspective / Outcome/Transformation)
1900010 - ทักษะการสื่อสารภายในองค์การ (Organizational Communication skill)
1900009 - การบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization Management)
1900008 - เทคนิคการสร้างค่านิยมร่วม ….. สู่ความเป็นมืออาชีพ (Shared Values)(Shared Values to professional)
1900007 - เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันของ GEN. XYZC(Techniques to create a culture of collaboration GEN. XYZC)
1900006 - 9 ขั้นการทำ CSR-in process "ยิ่งทำ …. ธุรกิจยิ่งโต"(9 steps to make CSR-in process "even doing .... Business Will Growth")
1900005 - Trick !! พัฒนาองค์การอย่างไรให้ก้าวทัน ยุค 4.0 (Trick !! How to develop an organization for 4.0)
1900004 - ธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารทรัพยากรยุคใหม่(Good Geverance for HR. Management)
1900003 - การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(Risk management and human resource management)
1900002 - กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ( Strategic Human Resource Management Approaches to Environmental Change)
1900001 - กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์การ @ thailand 4.0 (Strategic Organizational Management @ thailand 4.0)
1800005 - มนุษย์สัมพันธ์เชิงบริหาร สำหรับ ผู้จัดการ (Human relations management. For Manager)
1800004 - การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสำหรับผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่นักบัญชี) (Financial Statement Analysis for non finance)
1800003 - จิตวิทยาบริหาร ยุค 4.0 (ทำไม!! ต้องใช้จิตวิทยาบริหารในยุค 4.0) (Phychology Management for 4.0)
1800002 - จิตวิทยาบริหารและการบังคับบัญชา สำหรับ ผู้จัดการ ( Phychology Management Subordinate for Manager)
1800001 - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ Line Manager (HR for Non HR. For Line manager)
1700009 - เทคนิคการสอนงานแบบ (On- the- Job. Training) (On-the-job-training OJT)
1700008 - เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ สำหรับ หัวหน้างาน (Professional presentation techniques for Supervisor)
1700007 - ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน และติดตามงาน อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ หัวหน้างาน

 หลักสูตร ศิลปะการสั่งการ การมอบอำนาจ การควบคุมและติดตามงาน ตามหลักสูตรในการพัฒนาบทบาทหน้าที่หัวหน้างาน ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ที่หัวหน้างานควรรรู้และนำไปพัฒนาปรับปรุงการทำงาน หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

1700006 - ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล สำหรับ หัวหน้างาน (Effective Coaching Skills for Supervisor)
1700005 - เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา ระดับ หัวหน้างาน (Coaching & Counseling Technique Level Supervisor)
1700004 - การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าชุมชน สำหรับ หัวหน้างาน ( Personality Development and Public Speaking for Supervisor)
1700003 - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ หัวหน้างาน (HR for Non HR. For Supervisor)
1600008 - ทักษะภาวะผู้นำ @ thailand 4.0 (Skill Leadership @ Thailand 4.0)
1600007 - ภาวะผู้นำ (Leadership)
1600006 - ทักษะการเป็นวิทยากร ระดับ 3 (มืออาชีพ) (สามารถเป็นวิทยากรภายนอกได้) Train the trainer Level 3 (professional)
1600005 - ทักษะการเป็นวิทยากร ระดับ 2 (สามารถเป็นผู้สอนภายในบริษัทได้)( Train the trainer Level 2)
1600004 - ทักษะการเป็นวิทยากร ระดับ 1 (สามารถเป็นผู้สอนภายในหน่วนงาน On-the-job Training) (Train the trainer level 1)
1600003 - Coaching ผู้จัดการมือใหม่ สู่ผู้จัดการมืออาชีพ (Coaching New Manager to Manager professional)
1600002 - Coaching หัวหน้างานมือใหม่ สู่ หัวหน้างานมืออาชีพ (Coaching New Supervisor to Supervisor professional)
1600001 - Coaching HR. มือใหม่ … สู่ HR. มืออาชีพ (Coaching New HR. to HR. professional)
1500010 - เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ ชนะ-ชนะ ( Negotiating for win-win)
1500009 - เทคนิคการสอบสวน การลงโทษ และการเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย( Investigation of punishment and termination legal)
1500008 - เทคนิคการเขียนและแก้ไขข้อบังคับขอบบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย
1500007 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์มิติใหม่ : สรุป ประเด็นร้อนฏีกาแรงงานสูงสุดในปัจจุบัน(New Labor Relations Management: Experimental Labor Relations.)
1500006 - รู้ลึก ..พรบ. แรงงานต่างด้าวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Profound knowledge the Foreign Workers Act with Human Resource Management.)
1500005 - Up date กฎหมายแรงงานต่างด้าวฉบับล่าสุด (พ.ศ. 2561) (Up date Foreign Labor latest (B.E 2018)
1500004 - การตีความ พรบ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560)
1500003 - Up date กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560) (Up date labor law latest (B.E.2017)
1500002 - เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ( Techniques and methods for organizing creative activities.)
1500001 - การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์สู่ความยั่งยืน (Labor Relations Management for Sustainability)
1400011- แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (HR Value Added) (Human resource development approach for HR. value added)
1400010 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ Thailand 4.0 (Human Resource Management and Development under Thailand 4.0)
1400009 - กลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Strategies Succession Planning)
1400008 - บริหารการจัดการคนเก่ง (Talent Management System)
1400007 - Trick!! การจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าสู่มืออาชีพ (Trick !! Plan to professional development progress)
1400006 - การจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐาน Copetency (Training Road Map based on competency)
1400005 - เทคนิคการจัดทำ Competeny Based (Competency Based)
1400004 - การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล ( Effective evaluation and monitoring of training)
1400003 - สุดยอด…นักฝึกอบรมมืออาชีพ(Top …. Training professionals)
1400002 - ทักษะการวางแผนและฝึกอบรมประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ (Skills to Plan and Annual training effectively)
1400001 - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training & HRD. Officer)
1300006 - การบริหารผลงานด้วย Balance Scorecard(Performance Management with BSC)
1300005 - การบริหารผลงานด้วยดัชนีชี้วัด KPI (Performance Management with KPI Indicators)
1300004 - New Trend …. กับการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Cyberworlds (New Trend the evaluation of performance cyberworlds)
1300003 - การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Evaluation Effectively)
1300002 - กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน Trends HR. 4.0 (Strategic Compensation Management Trends HR. 4.0)
1300001 - กลยุทธ์การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (ภาคปฏิบัติ) Strategic Salary Structure and Payroll Management. (Workshop)
1200005 - สุดยอด.. นักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ Excellent .. The recruitment and selection
1200004 - เครื่องมือสำหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Tools for recruiting and recruiting)
1200003 - เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เทรนด์ HR 4.0 (Network)
1200002 - การวางแผน สรรหาและคัดเลือก บุคลาการ (Put the right man on the right job)
1200001 - เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and selection for staff)
1100003 - Trick!! การออกแบบ และการเขียน Job Description (JD.) อย่างไรให้ได้ประสิทธิผล (Design and writing Job Description (JD) How to get effectiveness) article
1100002 - เคล็ดไม่ลับ…. การวิเคราะห์งานและออกแบบงาน เทรนด์ HR 4.0 (Job analysis and job design of work for Trend HR. 4.0) article
1100001 - การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning) article
หลักสูตร Code of conduct สำหรับระดับพนักงาน article
หลักสูตร Code of conduct สำหรับระดับผู้บริหาร article
หลักสูตร Challenging Skills of Mentor Leadership Programme article
หลักสูตร Challenging skills of coaching leadership programme article
HRD-0134 หลักสูตร : การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
HRD-0133 หลักสูตร : การวางแผนอย่างไรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท (Master Plan & Action Plan for Company Policy) article
HRD-0132 หลักสูตร : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @Thailand 4.0 ( HR 4.0 Management )
HRD-0131 หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0 (Phychology Management for Supervisor 4.0 )
HRD-0129 หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมผู้จัดการมือใหม่ (Prepairing Skills for New Manager) article
HRD-0128 หลักสูตร : การบริหารผลงาน (Performance Management) article
HRD-0127 หลักสูตร : การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal) article
HRD-0125 หลักสูตร : ภาวะการเป็นผู้นำในโลกที่ซับซ้อนด้วยการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง article
HRD-0126 หลักสูตร : การสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน (Recruit and Selection) article
HRD-0123 หลักสูตร : การบริหารค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน (Compensation Management) article
HRD-0124 หลักสูตร : การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) article
HRD-0109 หลักสูตร : 9 ขั้นตอน นักฝึกอบรมมืออาชีพต้องรู้ article
HRD-0104 หลักสูตร : จิตวิทยาบริหารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม article
TPD-0176 หลักสูตร-จิตสำนึกองค์กร article
ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]