ให้บริการในด้านการจัดอบรมและสัมมนา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน ทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

หลักสูตรด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต | งาน อบรม สัมมนา ทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างาน บัญชี เก็บชั่วโมง ความปลอดภัย
dot
ให้บริการงานฝึกอบรมและสัมมนา ในด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัย

dot
dot
สมาชิกอบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
บริการอบรมทักษะหัวหน้างาน-อบรมบทบาทหน้าที่หัวหน้างานชลบุรี-อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่-วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ภาวะผู้นำกับหัวหน้างาน คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี หัวห
ตารางอบรม-อบรมชลบุรี-ชลบุรีอบรมหัวหน้างาน-แผนฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2017-2560-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน -หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-บทบาทหน้าที่หัวหน้างานระยอง-ปลวกแดง-ชลบุรี-อมตะนคร-อมตะซิตี้-นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี-HR for non-HR
อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-สัมมนาชลบุรี-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
ภาพอบรม-ภาพชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
วีดีโออบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
facebookอบรม-อบรมฟรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี
google ค้นหาชลบุรี อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน
bulletหน้าแรก
bulletบทความสาระน่ารู้
bulletเอกสารใบสมัคร


เพิ่มเพื่อน


หลักสูตรด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

 3000018 - การจัดทำแผนฉุกเฉิน สำหรับ กระบวนการผลิต (Emergency Planning Techniques for Production Process)
3000017 - การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ ( Risk & opportunities)
3000016 - FMEA,MSA,SPC,APQP,PPOP
3000015 - กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต ( PPAP : Production Part Approval Process)
3000014 - การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า ( APQP : Advanced Product Quality Planning)
3000013 - กิจกรรมการแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique (Why-Why Analysis Technique)
3000012 - การดำเนินการแก้ไข / การดำเนินการป้องกันด้วยเทคนิค 8D (Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques)
3000011 - เทคนิคการวิเคราะห์และการเขียนใบ CAR. อย่างมีประสิทธิผล (How to Write and Analyze CAR Form Effectively)
3000010 - เทคนิคการแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Customer Complaint Corrective and Preventive Action technique)
3000009 - การวิเคราะห์ระบบวัด ( MSA : Measurement System Analysis)
3000008 - การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( Internal Audit ISO 14001 ver. 2015)
3000007 - มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 Ver. 2015) ( Requirements ISO 14001 ver. 2015)
3000006 - ข้อกำหนด ISO/TS 16949:2009 มาตรฐานคุณภาพ สำหรับ อุตสาหกรรมยานยานต์ (ISO/TS 16949: 2009 Quality System for Automotive Industry)
3000005 - การควบคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลระบบคุณภาพ (Document Control Center)
3000004 - Overview Internal Audit ISO 9001 : 2015 ( Overview Internal Audit ISO 9001 : 2015)
3000003 - ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (Requirements ISO 9001:2015)
3000002 - การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 V.2015 ( ISO 9001:2015 Internal Audit)
3000001 - ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001 Ver. 2015 (ISO 9001:2015 for MR/QMR)
2000023 - การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ( Risk&Opprtunities Quality Management)
2000022 - เทคนิคการจัดทำแผนฉุกเฉิน สำหรับ การควบคุมคุณภาพ (Emergency Planning Techniques for Quality Control)
2000021 - กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต (Cost Reduction)
2000020 - ระบบ LEAN and Six Sigma ( LEAN and Six Sigma MANUFACTORING SYSTEM)
2000019 - การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ( Total Quality Management :TQM)
2000018 - การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้วยกิจกรรม 5ส (Reduct cost and Productivity by 5S)
2000017 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส ( 5S. Basic)
2000016 - เทคนิคการจัดทำกิจกรรมเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลผลิต (Idea Suggestion)
2000015 - การเพิ่มคุณภาพในการทำงานด้วยกิจกรรมไคเซ็น ( KAIZEN)
2000014 - เทคนิคการควบคุมคุณภาพด้วยระบบ Visual Control ( Quality control with Visual Control)
2000013 - ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) (Toyota Production System: TPS)
2000012 - การปรับปรุงกระบวนการผลิต (Process-Improvement)
2000011 - เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 West (7 west for cost reduction)
2000010 - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving)
2000009 - เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 way&8D&5G (Problem analysis techniques)
2000008 - การป้องกันความผิดพลาด (Mistake-Proofing for Operators) ( Fault protection (Mistake-Proofing for Operators))
2000007 - เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วยระบบ POKA YOKA ( Technique to prevent mistakes in the production process with POKA YOKO system)
2000006 - การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (New QC. 7 tools)
2000005 - การควบคุมคุณภาพด้วย QC. Story (QC. Story)
2000004 - ทักษะการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ( Skills Committee QCC. Activity)
2000003 - การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control Cycle)
2000002 - มาตรฐานการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC (QCC in -process Activity)
2000001 - ความรู้พื้นฐาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC. (QCC. Basic Activity)
TPD-0324 การเพิ่มมประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิต article
TPD-0326 หลักสูตร 5 ส และ kaizen article
TPD-0325 QCC article
TPD-0323 หลักสูตร FMEA article
TPD-0322 หลักสูตร การเชื่อมโลหะขั้นสูง article
TPD-0321 หลักสูตร : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนา 5 ส. อย่างต่อเนื่อง article
TPD-0320 Audit ISO 9001-2015 article
TPD-0319 หลักสูตร ISO 9001 2015 article
TPD-0319 หลักสูตร audit ISO 14001 2015 article
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]