ให้บริการในด้านการจัดอบรมและสัมมนา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน ทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ


หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ
avatar
HRD ESIE ADMIN


การพัฒนามุมมอง ทัศนะคติในการทำงาน และความคิดสร้างสรรค์

SS-00 การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น

SS-01 คิดแบบเป็นเจ้าขององค์กร

SS-02 การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

SS-03 การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก Positive Thinking

SS-04 Innovative Thinking

SS-05 การทำงานแบบ Win-Win Situation

SS-06 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

SS-07 การบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Time Management

SS-08 การบริหารความขัดแย้ง เพื่อผลสำเร็จของงาน

SS-09 การสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานและคน

SS-10 สร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy 8

SS-11 Mind Mapping ที่เหนือกว่าความคิดสร้างสรรค์

SS-12 ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ฉลาดใช้ EQ

SS-13 การคิดอย่างเป็นระบบ Systematic thinking

 

การพัฒนาบทบาท บุคลิกภาพ และพัฒนาการเป็นผู้นำ

SS-14 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน

SS-15 นิสัยสำหรับผู้นำ ที่มีประสิทธิภาพ

SS-16 Leadership Champion

SS-17 ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ

SS-18 เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อว่าจ้างสำหรับหัวหน้างาน

 

การพัฒนาหัวหน้างาน และการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

SS-19 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

SS-20 เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ Supervisor Skills

SS-21 ภาวะผู้นำกับการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

SS-22 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

SS-23 เทคนิคการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ

SS-24 เทคนิคการประชุม Meeting Technique

SS-25 การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ

SS-26 การมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

SS-27 การควบคุมและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ

SS-28 การสอนงานและพัฒนางานลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

SS-29 On the job Training

SS-30 Train the Trainer

 

การวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหา

SS-31 การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ Problem Solving & 

Decision Making

SS-32 การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why & 8D

 

การบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร

SS-33 การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

SS-34 การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย Management By Objective

SS-35 การบริหารโครงการ Project Management

SS-36 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management

SS-37 การนำเสนอผลงาน Presentation Technique

SS-38 การบริหารงานบุคล HR for non-HR

SS-39 การบริหารเพื่อเป็นผู้นำที่ดี

SS-40 เทคนิคการเจรจาต่อรอง

 

การบริหารงานด้วย BSC & Competency

SS-41 หลักการบริหารโดยใช้ Balance Scorecard (BSC)

SS-42 การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารงาน

SS-43 การจัดทำ KPI เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Action Plan )

SS-44 Competency เส้นทางสู่การพัฒนาองค์กร

SS-45 แนวคิดพื้นฐาน TOM TQM

 

ธรรมะ....นำสู่เป้าหมายความสำเร็จ

SS-46 การดำรงค์ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

SS-47 หนทางสู่ความสำเร็จในการทำงาน

SS-48 ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

SS-49 สร้างสุขสนุกกับการทำงาน

SS-50 ธรรมะ นำพาการทำงานสู่ความสำเร็จ

SS-51 การนำธรรมะมาใช้แก้ปัญหาในการทำงาน

SS-52 การมองปัญหาด้วยธรรม

SS-53 ธรรมมะกับการบริหารงาน

 

การพัฒนาการบริการ ( Service )

SS-54 เทคนิคการบริการด้วยใจ ( Service Mind )

SS-55 ทักษะการสื่อสารเพื่อการบริการ

SS-56 การวางแผนกลยุทธ์ในการบริการ

SS-57 เทคนิคการขายและการบริการเชิงรุก

SS-58 พิชิตโอกาสการขาย

SS-59 การรับมือข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

SS-60 พัฒนางานศักยภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศอย่างเหนือชั้น

SS-61 การบริการลูกค้าเชิงรุก ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

SS-62 พัฒนางานบริการให้เป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์

SS-63 Service Mind Key of Success Business

การสื่อสารที่ดีสู่ความสำเร็จ

SS-64     เทคนิคการโทรศัพท์ และ ศิลปะการสื่อสารสร้างความประทับใจ

SS-65     เทคนิคการสื่อสารและเจรจาเพื่อสร้างความสำเร็จ

SS-66     พัฒนาการสื่อสารนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

 

หลักสูตร: เพิ่มผลผลิต

SS-67     IE Technique

SS-68     เทคนิคการลดต้นทุน  Lean Manufacturing System

SS-69     เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนรวม

SS-70     เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรม QCC, KAIZEN และ Suggestion

SS-71     การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนด้วย Kaizen

SS-72     เทคนิคการลดต้นทุนด้วย Muda Muri Mura

SS-73     กิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen

SS-74     กลยุทธการปรับลดต้นทุนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

เทคนิคการบริหารงานบำรุงรักษา

SS-75    เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด Poke Yoke

SS-76     7 Waste ช่วยลดของเสียได้อย่างไร

SS-77     การจัดทำของเสียเป็น 0 % ( Zero Defect )

SS-78     การใช้ผังก้างปลาเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ

 

 

หลักสูตร สำหรับการบริหารความปลอดภัย

SS-79     ความปลอดภัยในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม

SS-80     การจัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุ

SS-81     เทคนิคการรายงายและการสอบสวนอุบัติเหตุ

SS-82     การขับรถโฟล์คลิฟอย่างปลอดภัย

SS-83     เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยระดับผู้บริหาร ( 2 วัน )

SS-84     เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ( 2วัน )

หลักสูตรกิจกรรม 5ส/ QCC

SS-85    5ส. เส้นทางสู่การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร

SS-86     กิจกรรม 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต

SS-87     การเพิ่มประสิทธิภาพ 5ส. อย่างต่อเนื่อง

SS-88     การจัดทำมาตรฐาน 5ส.

SS-89     เทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส. ในสำนักงาน /โรงงาน

SS-90     เทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส. แบบยั่งยืนและต่อเนื่อง

SS-91     หลักการและเทคนิคการตรวจประเมิน 5ส.

SS-92     ตรวจ 5ส. อย่างไรให้ได้ทั้งใจและงาน

SS-93     บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 5ส.

SS-94     5ส.ที่มองไม่เห็น

SS-95     การควบคุมคุณภาพด้วย QC Story

SS-96     เทคนิคการทำ QCC เพื่อเพิ่มผลผลิตแบบยั่งยืน

               การทำงานเป็นทีม

SS-97     การพัฒนาทีมงานสำหรับผู้บริหาร

SS-98     การทำงานเป็นทีม

SS-99     การสร้างและพัฒนาทีมงาน

SS-100   กิจกรรม WALK RALLY

 

 

กฎหมายแรงงานและการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

SS-101    การวัดผลทั้งองค์กร(performance  Base Measurement)

SS-102    การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและเทคนิคการแจ้งผล

                การประเมิน

SS-103    การบริหารงานทรัพยากรบุคคลสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหาร

SS-104    กฎหมายแรงงานที่ควรรู้สำหรับหัวหน้างานและผู้บริหาร

SS-105    การทดสอบและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ Test &     

                EQ Development)

SS-106    เทคนิคการปรับค่าจ้างขั้นต่ำและการปรับค่าจ้างประจำปี

SS-107    การวางแผนกลยุทธ์และงบประมาณประจำปีด้าน HRM

SS-108    การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 10 ล.  สำหรับหัวหน้างาน

SS-109    กฎหมายแรงงานกับการบริหารงาน HRM

SS-110    เทคนิคการวางแผนโครงสร้างค่าจ้างและบริหาร

 

SS-111    การบริหารแรงงานอย่างสร้างสรรค์  ผู้ตั้งกระทู้ HRD ESIE ADMIN กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2016-02-01 16:24:58


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล