ให้บริการในด้านการจัดอบรมและสัมมนา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน ทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

หลักสูตรอบรมในด้านต่างๆเช่น หั...


หลักสูตรอบรมในด้านต่างๆเช่น หัวหน้างาน บัญชี ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต คุณภาพ iso
avatar
HRD ESIE ADMIN


 TPD0405 - หลักสูตรการจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

TPD0503 - หลักสูตร การจัดทำ Presentation อย่างไรให้เป็นมืออาชีพ

TPD0501 - หลักสูตร การตกแต่งและแก้ไขภาพกราฟิกด้วยโฟโต้ชอป

TPD0502 - การใช้ Excel จัดการฐานข้อมูล ( Excel for Database )

TPD0407 - หลักสูตร การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC

TPD0406 - หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่ง Strategy for Cost Reduce of Delivery

TPD0403 - หลักสูตรการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ (Effective Logistics & Supply Chain Management )

TPD0402 - หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ

TPD0401 - หลักสูตรการจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

TPD0310 - หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานTime Management for Efficiency Working

TPD0308 - หลักสูตร ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Westes)

TPD0307 - หลักสูตร -การลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนในสำนักงาน (Cost Reduction in Office)

TPD0306 - การวางแผนผลิตและการวางแผนวัตถุดิบด้วยระบบ MRP

TPD0304- หลักสูตร Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน

TPD0302 - หลักสูตร 5ส ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน 5S Audit Techniques

TPD0227 - หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

TPD0226 - หลักสูตรทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงาน

TPD0224 - หลักสูตรการติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม Electrical System Installation

TPD0223 - หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (Safety on using of Chemical Substance)

TPD0222 - หลักสูตรหลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

TPD0220 - หลักสูตรการตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

TPD0211 - หลักสูตรผู้สอนกิจกรรมความปลอดภัยการหยั่งรู้อันตราย KYT

TPD0209 - หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

TPD0208 - หลักสูตรหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

TPD0207 - หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR)

TPD0206 - หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

TPD0205 - หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

TPD-0139 หลักสูตรเทคนิคการสอนงานและการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)

TPD-0138 หลักสูตร นักวางแผนฝึกอบรมและสัมมนามืออาชีพ ( Professional Training planner )

TPD-0137 หลักสูตรการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

TPD-0133 หลักสูตรโค้ชชิ่งลูกน้องอย่างไรให้งานก็สำเร็จคนก็เป็นสุข (How to Coaching for Success and Happiness Coachee)

TPD-0131 หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

TPD-0127 หลักสูตรการคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Positive Thinking for Working )

TPD-0126 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

TPD-0123 หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลงานอย่างไร ให้ลูกน้องยอมรับ

TPD-0122 หลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุก

TPD-0121 หลักสูตรเทคนิคการขายและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Professional Technic for Sales to Manage complaint)

TPD-0120 หลักสูตรทักษะการปิดการขายเชิงรุก...สำหรับทีมงานขายมืออาชีพ (Build up Proactive Closing Sale)

TPD-0119 หลักสูตร เทคนิคการเจรจาในการจัดซื้อจัดจ้าง (Negotiation for Purchasing and Outsourcing)

TPD-0115 หลักสูตรการเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ (Train the Trainer)

TPD-0114 หลักสูตร-การบริการด้วยใจ ( Service Mind)

TPD-0112 หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐานตัวชี้ KPI วัด

TPD-0109 หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน (Presentation Skill Development for Supervisor)

TPD-0107 หลักสูตรหัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HR FOR NON-HR)

TPD-0106 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ( Preparing to Become Supervisor)

TPD-0105 หลักสูตรทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

TPD-0103 หลักสูตรภาวะผู้นำกับการเป็นผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership of a Modern Management and Supervisor)

TPD-0102 หลักสูตร-จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง(Phychology Management and Subordinate)

TPD-0101หลักสูตรการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisor)

TPD0212 - หลักสูตร - เทคนิคการสอนด้านความปลอดภัยในการทำงาน

TP-162 หลักสูตรอบรม : การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management)

TP-161 หลักสูตรอบรม : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR)

TP-160 หลักสูตรอบรม : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis (JSA)

TP-159 หลักสูตร อบรม: หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้าง เข้าทำงานใหม่

TP-158 หลักสูตร อบรม: ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (อบรม ด้านความปลอดภัยในการทำงาน)

TP-157 หลักสูตร อบรม ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (หลักสูตรด้านความปลอดภัย)

TP-156 หลักการและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงาน

TP-155 หลักสูตร อบรม : การจัดการความปลอดภัยในการทางานกับสารเคมี (ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย)

TP-154 หลักสูตรอบรม : การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน (The Danger Identicification and Risk Assessment of the work)

TP-153 หลักสูตร อบรม : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training )

TP-152 หลักสูตร อบรม : ออฟฟิซซินโดรม กับการประเมินความเสี่ยงระหว่างการทำงาน(Office Syndrome and the Risk Assessment During Operation)

TP-151 อบรม หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

TP-150 อบรม หลักสูตร เครื่องมือคิดทรงพลังเพื่อแก้ปัญหาได้สำเร็จ ( Powerful thinking tools for successful problem solving )

TP-149 หลักสูตร อบรม การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน ( Positive Thinking for Working & Life)

TP-148 หลักสูตรอบรม พัฒนาตนเองอย่างไร?ให้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและการทำงาน ( Self Development for Work and Life )

TP-147 หลักสูตร อบรม : ความสำคัญ 5 S. และ KAIZEN ต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร

TP-146 หลักสูตร อบรม สอนให้รวยด้วยการใช้เงินไปทำงานแทน (Teaching Rich : Use Money as a Substitute for Working )

TP-145 หลักสูตร อบรม : เทคนิคการประเมินผลงานอย่างไร ให้ลูกน้องยอมรับ ( Performance Appraisal Techniques )

TP-144 หลักสูตร อบรม การคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุก (Strategy Thinking and Planing : Proactive Working )

TP-143 หลักสูตร อบรม การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ (Train the Trainer)

TP-142 หลักสูตรอบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ ( Labour Law for Supervisor)

TP-141 หลักสูตร อบรม การบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบสมานฉันท์ (Reconciliation of Labour Relation Management)

TP-140 หลักสูตร อบรม การตลาดออนไลน์ (Online Marketing )

TP-139 หลักสูตร อบรม เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ ( Zero Error For Payroll )

TP-138 หลักสูตร อบรม จัดทำ Job Description อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Efficiency Methods to Make Job Description)

TP-137 หลักสูตร อบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐานตัวชี้ KPI วัด (KPI-Based Management)

TP-136 หลักสูตร อบรม การเตรียมบุคคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC : Prepair Staff for AEC

TP-135 หลักสูตร อบรม การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ (Preparing to Become Entrepreneur)

TP-134 หลักสูตร อบรม เทคนิคการนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน (Presentation Skill Development for Supervisor)

TP-133 หลักสูตรอบรม เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ (Coaching and Delegation Techniques)

หัวข้อการอบรม

TP-132 หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR FOR NON-HR)

TP-131การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Preparing to Become Supervisor)

TP-130 ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Managerial Skill for a Modern Supervisor )

TP-129 จิตวิทยาการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน (Phychology Management for Supervisor)

TP-128 ภาวะผู้นำกับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership of a Modern Supervisor)

TP-127การสร้างความร่ำรวยหลังชีวิตเกษียณ / ลาออก (Rich After Retirement)

TP-126 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ (Preparing to Become Entrepreneur)

TP-125 Easy HR for New HR ในยุค AEC 2015

TP124-ติวเข้ม กฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารต้องทราบ

TP123-จป ระดับหัวหน้างาน : หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

TP122-หลักสูตร อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

TP-121 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

หลักสูตรและแผนการฝึกอบรม ประจำปี 2558 / 2015

TP-120 เทคนิคการสอนงาน (Coaching People)

TP-119 เทคนิคการเป็นผู้นำ/ ที่ปรึกษากลุ่ม QCC

TP-118 ธรรมะกับการบริหารงานและบริหารคน

TP-117 เทคนิคการนำเกมส์มาใช้ในการฝึกอบรมในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

TP-116 การบริหารสหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เชิงบูรณาการยุคใหม่ 2015

TP-115 ประเมินผลงานอย่างไรให้ "ลูกน้อง" พอใจ

TP-114 เทคนิคการวัดผลและประเมินผลการทำงาน

TP-113 เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ

TP-112 การบริหารเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

TP-111 การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารงาน

TP-110 เทคนิคการเจรจาต่อรอง (Negotiation Management)

TP-109 การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ KM Management

TP-108 การนำเสนอผลงาน Presentation Technique

TP-107 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management

TP-106 การบริหารโครงการ Project Management

TP-105 การบริหารงานในบรรลุเป้าหมาย Management By Objective

TP-104 การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

TP-103 การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 Why & 8D

TP-102 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ Problem Solving & Decision Making

TP-101 การแก้ไขปัญหาที่หน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

TP-100 การสอนงานแบบ Step By Step

TP-099 เทคนิคการเตรียมตัวสำหรับเป็นวิทยากรสอนงาน (OJT Trainer)

TP-098 On The Job Training (OJT)

TP-097 การสอนงานและพัฒนางานลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

TP-096 การควบคุมและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ

TP-095 การมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

TP-094 เทคนิคการจัดลำดับการทำงานที่มีประสิทธิผล

TP-093 การวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Action Plan)

TP-092 เทคนิคการประชุม (Meeting Techinique)

TP-091 เทคนิคการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ

TP-090 หลักการบริหารจัดการ 9 ประการ สำหรับหัวหน้างาน

TP-089 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน 2015

TP-088 ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ตรงใจลูกน้อง

TP-087 จิตวิทยาในการครองใจลูกน้อง

TP-086 เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ Supervisor Skills

TP-085 หัวหน้างาน "พันธ์แท้" เป็นได้อย่างไร

TP-084 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

TP-083 ภาวะผู้นำกับการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ

TP-082 ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

TP-081 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน

TP-080 การพัฒนาบทบาท และบุคลิกภาพของหัวหน้างาน

TP-079 Mind Mapping ที่เหนือกว่าความคิดสร้างสรรค์

TP-078 การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ Systematic Thinking

TP-077 เทคนิคการเสริมสร้างวินัยอย่างสร้างสรรค์ในการทำงาน

TP-076 การบริหารอารมณ์เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

TP-062 HADDY WORK PLAEC

TP-061 คิดอย่างไรให้ไปสู่ความสำเร็จ

 


ผู้ตั้งกระทู้ HRD ESIE ADMIN :: วันที่ลงประกาศ 2016-03-14 09:05:27


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล